Psalm 1

zie media/audio

1. Hij is gezegend die de zonde haat,
zich door de bozen niet verleiden laat,
geen deel heeft aan de kwalijke praktijken
van hen die van het kwaad niet willen wijken,
maar heel zijn leven naar Gods woorden richt,
die overdenkt bij nacht en morgenlicht.

Lees meer...

Psalm 2

1. Wat is de zin van al dat machtsvertoon,
het woest verzet tegen de hemelkoning,
tegen Godzelf en zijn gezalfde zoon,
het leidt tot niets, hoe dwaas toch die vertoning.
“God en zijn volk; wij zullen hen bestrijden”,
zo klinkt hun trotse stem op hoge toon.
“Wij zullen overwinnen, ons bevrijden,
de tegenstanders stoten van hun troon”.
Lees meer...

Psalm 3

1. Heer red mij uit mijn nood,
zij loeren op mijn dood,
niets is mij meer gebleven.
Zij spotten om mijn lot
en zeggen: “Zelfs zijn God
houdt hem niet meer in leven”.
Maar God U bent mijn eer,
mijn veilig schild o Heer,
ik word door U gedragen.
U hebt mijn klacht gehoord,
van Sion klinkt uw woord
als antwoord op mijn vragen.

Lees meer...

Psalm 4

1. Hoor mijn gebed, wil antwoord geven
als U, o God, mijn noodkreet hoort.
Als ik bedreigd word; spaar mijn leven
en doe mijn tegenstanders beven,
U die mij recht doet naar uw woord.
Hoe lang nog heersers is uw streven
gericht op schijn en leugentaal.
Hoe lang is kwaad met u verweven,
hoe lang zal onrecht aan u kleven?
Hoe mijlenver bent u verdwaald.
Lees meer...

Psalm 5

1. Ik roep om hulp, Heer, hoor mijn klagen,
U die mijn God en koning bent,
die al mijn angst en moeiten kent.
Ik bid U help mij al mijn dagen
om die te dragen.
Lees meer...

Psalm 6

1. O, Heer, ik ga ten onder
en dat is ook geen wonder
want U bent kwaad op mij.
Ik ben met U verbonden,
straf mij niet om mijn zonden.
Genees mij, maak mij vrij.
Lees meer...

Psalm 7

1. Mijn God wil mij bescherming geven,
mijn vijanden staan mij naar ’t leven.
Als beesten vallen zij mij aan,
red mij in mijn bedreigd bestaan.
Als leeuwen die hun prooi belagen
zullen zij op mijn leven jagen.
Zij willen mij verscheuren Heer,
naast U heb ik geen helper meer.
Lees meer...

Psalm 8

1. Heer, onze Heer, uw naam heeft groter waarde
dan van welk schepsel ook op deze aarde.
Uw naam geschreven aan het firmament
maakt U de mensen wijd en zijd bekend.
Lees meer...

Psalm 9

1. Ik loof U, Heer, want U bent goed
in wonderdaden die U doet.
Ik zal mijn mond niet meer bedwingen,
maar vrolijk U mijn lofzang zingen.
Lees meer...

Psalm 10

1. Waarom bent U zo ver bij ons vandaan?
Wij voelen ons alleen in tijd van nood.
De zondaars vallen wreed de zwakken aan,
hun hoogmoed is zo onvoorstelbaar groot.
Heer, laat hen vallen in hun eigen zwaard.
Dan zal hun opzet echt niet meer gelukken
omdat zij voor uw almacht moeten bukken.
Lees meer...

Psalm 11

1. Als zondaars mij met pijl en boog belagen,
boosaardig uit zijn op mijn ondergang.
Als zij mij lokken naar hun hinderlagen
dan houd ik moed en ben voor hen niet bang.
Men zegt: “Vlieg naar de bergen, red je leven”.
Maar de rechtvaardige, hem is allang
een schuilplaats bij zijn goede God gegeven.
Lees meer...

Psalm 12

1. Heer help ons, in geen mens wordt trouw gevonden,
alleen nog leugens worden er gehoord.
Zij liegen en bedriegen onomwonden,
gemeen en vals is hun gesproken woord.
Lees meer...

Psalm 13

1. Hoe lang vergeet U mij nog, Heer,
verbergt U zich toch keer op keer?
Hoe lang word ik gekweld door zorgen,
heb ik verdriet tot aan de morgen?
Hoe lang drukt mij de vijand neer?

Lees meer...

Psalm 14

1. De dwazen zeggen dat God niet bestaat,
zij deugen niet en zijn totaal verdorven.
Al wat er goed was is in hen gestorven.
Tot gruweldaden vol venijn en haat
zijn zij in staat.
Lees meer...

Psalm 15

zie media/audio

1. Wie nodigt U, Heer, in uw tent
om op uw heil’ge berg te wonen?
Wie goed doet en uw wegen kent,
nimmer de reputatie schendt
van hem die hij respect moet tonen.

Lees meer...

Psalm 16

1. Heer, wees mijn hulp, bij U kan ik terecht,
U bent mij meer dan wie ook in mijn leven.
De goden, machten, heb ik het gezegd:
“U hebt de mensen niets dan kwaad te geven.
U zult van mij uw namen niet meer horen,
ik heb mijn hart aan God, de Heer, verloren”.
Lees meer...

Psalm 17

1. Luister, mijn Heer, ik vraag om recht,
ik bid om antwoord op mijn smeken.
Ik ben niet van uw dienst geweken,
wat is het woord dat U mij zegt?
Want uit mijn mond komt er geen leugen,
mijn hart ligt open voor uw oog.
Heer, door uw oordeel van omhoog
zal blijken of mijn daden deugen.
Lees meer...

Psalm 18

1. Ik heb U lief, U wilde mij bevrijden,
met al uw kracht mijn vijanden bestrijden.
U was mijn schild, mijn redder in de nood,
ik was zowaar niet ver meer van de dood.
Maar U heeft uw bescherming mij gegeven,
een veilig huis waar ik bij U mag leven.
En daarom loof ik U bij dag en nacht,
U geeft mij moed, U geeft mij levenskracht.
Lees meer...

Psalm 19

1. De sterren, zon en maan
die aan de hemel staan
vertellen hun verhaal.
De grootheid van hun Heer,
zijn majesteit en eer,
roemen zij allemaal.
Maar er wordt niets gehoord,
geen stem, geluid, geen woord
tot aan de verste oorden.
Toch gaat van mond tot mond
hun taal de wereld rond,
maar niet in mensenwoorden.
Lees meer...

Psalm 20

1. Laat toch de Heer u antwoord geven
als u verkeert in nood.
Laat Hij beschermend om uw leven
u redden van de dood.
Laat Jakobs God uw bede horen,
u hulp en uitkomst geven.
Dan zal er hoop uit Sion gloren,
genoeg voor heel uw leven.
Lees meer...

Psalm 21

1. O, Heer, wat is de koning blij,
nog nauwelijks begonnen,
heeft hij de strijd gewonnen.
Geen wonder want U was er bij,
U heeft, op zijn gebed,
zich voor hem ingezet.
Lees meer...

Psalm 22

1. Waarom, mijn God, laat U mij nu alleen,
er is geen hulp of helper om mij heen.
De eenzaamheid gaat mij door merg en been,
God, hoor mijn klagen.
Waarom geeft U mij deze last te dragen?
Ik schreeuw tot U bij dagen en bij nachten
maar krijg geen antwoord op mijn felle klachten
en vind geen rust.
Lees meer...

Psalm 23

1. Vertrouwend, met mijn oog op Hem geslagen,
mag ik het met mijn Heer en Herder wagen.
Hij laat mij rusten in de groene weiden,
zijn hand zal mij naar helder water leiden.
Met frisse moed betreed ik nieuwe wegen,
beveiligd op mijn pad onder zijn zegen.
Lees meer...

Psalm 24

1. Al wat God eens geschapen heeft
met al wat er beweegt en leeft,
het ligt voor eeuwig in zijn handen.
Vast staat de aarde in zijn baan.
De zeeën dragen zijn bestaan
als fundament voor alle landen.
Lees meer...

Psalm 25

1. Heer mijn hart gaat vol verlangen
naar U uit, U bent mijn God.
Red mij, door mijn angst omvangen
van de vijand, keer mijn lot.
Maak mij niet te schande Heer,
breek de macht van wie U haten.
Toon uw majesteit, uw eer
aan wie zich op U verlaten.
Lees meer...

Psalm 26

1. Mijn Heer, ik roep u aan,
beoordeel mijn bestaan,
ik ga mijn weg naar uw gebod.
Ik loop in vast vertrouwen,
op U, Heer, zal ik bouwen,
dan struikel ik niet, Here God.
Lees meer...

Psalm 27

1. Mijn God, mijn Heer, U bent mijn licht en leven,
ik ben niet bang voor iets of iemand meer.
U wilt mij altijd uw bescherming geven,
een veilig thuis geeft U mij keer op keer.
De boze mensen vielen op mij aan,
ik zag geen uitweg meer in al mijn nood.
Toen heeft U voor mij op de bres gestaan,
zij struikelden en vielen door de dood.
Lees meer...

Psalm 28

1. Ik roep U aan, open uw oren,
houd U niet doof, wil naar mij horen.
Als mij geen uitkomst wordt geboden
word ik een dode met de doden.
Met hart en handen smeek ik om
uw hulp vanuit uw heiligdom.
Lees meer...

Psalm 29

1. Machtigen geef God de eer,
buig eerbiedig voor Hem neer
en erken zijn majesteit
in uw eigen nietigheid.
Ieder moet Hem eer bewijzen,
vol verwondering Hem prijzen
en erkennen in zijn leven:
God is groot en hoog verheven.
Lees meer...

Psalm 30

1. Ik hef voor U mijn loflied aan
om wat U voor mij heeft gedaan.
Mijn vijand juichte veel te vroeg
want U, die mij op handen droeg,
U wilde mij een helper wezen,
U redde mij, ik ben genezen.
Lees meer...

Psalm 31

1. Alleen U kunt mij redding geven,
laat mij, Heer, niet alleen.
Naast U rest mij niet één.
Mijn rots, mijn toevlucht in mijn leven,
verlos mij uit mijn lijden,
mijn God, wil mij bevrijden.
Lees meer...

Psalm 32

1. Breng God de dank omdat Hij wil vergeven
al wat er is aan zonde in uw leven.
Als u zonder bedrog voor God zult staan
telt God niet meer wat er is mis gegaan.
U mag gelovig in Gods vrijspraak delen,
in ’t oordeel zal uw schuld geen rol meer spelen.
Gelukkig hij die nu in dankbaarheid
met heel zijn hart zijn leven aan Hem wijdt.
Lees meer...

Psalm 33

1. Kom, jubel voor uw God, de Here,
de God van tijd en eeuwigheid.
Loof Hem en zing zijn naam ter ere,
Hem die uw leven is gewijd.
Laat de snaren juichen,
ieder mens zich buigen
voor Gods majesteit.
Laat een nieuw lied horen,
dat uit dank geboren
roemt zijn heiligheid.
Lees meer...

Psalm 34

1. Als God je vreugde is
zing dan maar vrolijk tot zijn eer.
Zing blij jouw loflied voor de Heer
met al wat in je is.
De nederige hoort
jouw opgetogen levenslied
waarvan hij eindeloos geniet,
hij spelt het woord voor woord.
Lees meer...

Psalm 35

1. Grijp naar uw zwaard, Heer, sta mij bij,
versla wie vechten tegen mij.
Verlos mij, door uw schild geheven,
sta op, o God en red mijn leven.
Ga hen te lijf met bijl en speer
en sla mijn achtervolgers neer.
Totdat U mij het teken geeft
dat U de strijd gewonnen heeft.
Lees meer...

Psalm 36

1. De zondaar leeft in zonde voort
omdat hij zich aan God niet stoort,
hij gaat zijn eigen wegen.
Hij heeft zijn hart in slaap gesust,
verkeert, zich van geen kwaad bewust,
met hen die onrecht plegen.
Zelfs in het donker van de nacht
wordt al wat boos is uitgedacht,
de zonde wordt geboren.
Het goede delft het onderspit
voor wie in ’t kwaad gevangen zit,
de wijsheid gaat verloren.
Lees meer...

Psalm 37

1. Erger je niet aan wie het kwaad bedrijven,
het heeft geen zin, maak je dus maar niet kwaad.
Zij zijn als gras dat even mooi zal blijven
maar dat verwelkt en dan verloren gaat.
Vertrouw maar op de Heer en ga zijn wegen,
in ’t land waar God je veilig leven laat.
Lees meer...

Psalm 38

1. Heer, het is mij bang te moede,
laat uw woede
niet ontbranden, straf mij niet.
Pijlen voel ik mij doorboren,
wil mij horen
als mijn oog geen licht meer ziet.
Lees meer...

Psalm 39

1. Ik nam mij voor: ik houd mij nu maar stil
voordat ik zondig met mijn mond.
Want dat is iets wat ik persé niet wil,
hoewel ik het best moeilijk vond.
Wie wil gemuilkorfd tussen mensen staan
die zonder God door ’t leven gaan.
Lees meer...

Psalm 40

1. Ik wachtte vol verlangen op de Heer,
Hij gaf mij antwoord op mijn klacht,
heeft hulp en redding mij gebracht.
Nu is mijn leven geen verschrikking meer.
Ik dreigde te verdrinken,
in modder weg te zinken.
Hij heeft op mijn gebed,
mij toen voor ieders oog
vanuit de kuil omhoog
op vaste grond gezet.
Lees meer...

Psalm 41

1. Gelukkig wie oog voor de armen heeft,
bewogen met hun lot.
In kwade dagen die hij zelf beleeft
redt hem de Here God.
Daarom prijst elk hem in het hele land,
God is steeds om hem heen.
Ziek of gezond, hij is in Vaders hand,
Hij laat hem niet alleen.
Lees meer...

Psalm 42

1. Als een hert naar waterstromen,
smacht mijn ziel naar U, o God.
Wanneer mag ik bij U komen?
Wees bewogen met mijn lot.
Laat mij drinken uit uw bron,
God, mijn leven, licht en zon.
Laat mij zingen bij de snaren
van de harp bij uw altaren.
Lees meer...

Psalm 43

1. Verlos mij, Heer, van wie mij haten,
kom mij te hulp en doe mij recht.
Waarom heeft U mij nu verlaten?
Geen mensenhulp zal mij nog baten.
Een volk zo liefdeloos en slecht
bedreigt mij, red uw knecht.
Lees meer...

Psalm 43 (wijs ps 42)

1. Doe mij recht Heer, die mij haten
zijn uit op mijn ondergang.
Onbetrouwbaar, bovenmate,
kom te hulp, ik ben zo bang.
Waarom helpt U mij nu niet?
U, die al mijn moeiten ziet.
Heeft het zin op U te hopen,
steeds maar in het zwart te lopen?
Lees meer...

Psalm 44

1. Wij luisterden goed naar de woorden
die wij van onze ouders hoorden.
Over Gods daden, volk en strijd
in de al lang vervlogen tijd.
Hij gaf zijn volk een vast bestaan,
een veilig land om in te leven.
Zij hebben daarvoor niets gedaan,
het is uit liefde hen gegeven.
Lees meer...

Psalm 45

1. Ik wil mijn hart in al mijn woorden leggen,
al wat ik voel zal ik de koning zeggen,
in een gedicht dat als een loflied klinkt,
zijn grote macht en majesteit bezingt.
U bent zo mooi, mooier dan alle mensen,
God zegent u, wat heeft u meer te wensen.
Uw goede woord gesproken op z’n tijd,
is vol van liefde en betrouwbaarheid.
Lees meer...

Psalm 46

1. God biedt ons veiligheid, bescherming,
komt ons te hulp in zijn ontferming.
Al zou de aarde haast vergaan,
God is de rots van ons bestaan.
Al worden bergen door de golven
ontwricht en door de zee bedolven.
Al kolkt en kookt het om ons heen
dan nog laat God ons niet alleen.
Lees meer...

Psalm 47

1. Volken looft de Heer.
Voor zijn macht, zijn eer,
klinkt bij elke stap
vrolijk handgeklap.
Groot is Hij in macht,
ieder vreest zijn kracht.
Juich en beef voor Hem,
luister naar zijn stem.
Vorst van al wat leeft,
al wat adem heeft,
bron van heerlijkheid,
zegen in de tijd.
Lees meer...

Psalm 48

1. De Heer is groot, elk brengt Hem lof
in Sions stad en tempelhof.
Zijn heil’ge berg is Hem tot woning,
daar staat zijn troon, daar is Hij Koning.
Bekend in alle oorden,
pronkjuweel van het Noorden.
Al wie in zijn vesting leven,
zal Hij zijn bescherming geven.
Hij geeft vrede, liefde en rust,
’t leven is daar een lieve lust.
Lees meer...

Psalm 49

1. U, mensen in de hele wereld, hoor,
ik geef u al mijn wijze woorden door.
Diepzinnig en doordacht is ieder woord,
het is de moeite waard dat u het hoort.
Wie arm of rijk of oppermachtig is
zal ik onthullen mijn geheimenis.
Spits voor mijn raadselspreuken maar uw oren
bij klanken van de lier laat ik ze horen.
Lees meer...

Psalm 50

1. Hoor, God gaat spreken in het openbaar
en alle mensen worden luisteraar.
Van heel de aarde roept God hen bijeen,
geen mens kan nu nog om zijn woorden heen.
Uit Sion heeft Hij zich met macht verheven
met helder stralend licht is Hij omgeven.
Lees meer...

Psalm 51

1. Mijn trouwe God, die heel mijn leven kent,
wees mij genadig en vergeef mijn daden.
Ik ben met zoveel zonden overladen,
al wat ik deed, Heer, het is U bekend.
Ik ben een dwaas, een schandvlek voor uw oog,
voor U zijn nooit mijn wandaden verborgen.
Til uit de diepste diepte mij omhoog
dan weet ik mij opnieuw in U geborgen.
Lees meer...

Psalm 52

1. Waarom prijs je in heel je leven
steeds weer het kwade aan?
Waar word jij, held, toch door gedreven
om God steeds te weerstaan?
Messcherp is al je loze praat
je liegt, bedriegt en haat.
Lees meer...

Psalm 53

1. Wanneer je zegt dat God niet eens bestaat,
ben je een dwaas in woorden en gedachten,
bezeten door sterke duivelse machten.
Jij die je niet door God gezeggen laat,
bent tegendraads.
Lees meer...

Psalm 54

1. O, God, verlos mij door uw kracht,
hoor en verhoor toch mijn gebeden.
Ik bid tot U niet zonder reden,
omdat ik hulp van u verwacht.
Want vreemden vallen op mij aan,
zij die moedwillig U vergeten.
Geweldenaars zonder geweten,
die mij steeds naar het leven staan.
Lees meer...

Psalm 55

1. Luister, mijn God, wil naar mij horen,
mijn bidden wordt uit nood geboren.
Verberg U niet, wil antwoord geven.
Ik ben zo bang,
wacht niet te lang.
De vijand brult
van haat vervuld,
ik vrees een aanslag op mijn leven.
Lees meer...

Psalm 56

1. Wees mij genadig God, een lange rij
van tegenstanders zie ik zij aan zij.
Zonder hun dreiging gaat geen dag voorbij,
zij loeren op mijn leven.
In ’t bangste uur ben ik bij U geborgen,
wie op U bouwt mag leven zonder zorgen.
Vertrouwend groet ik elke nieuwe morgen,
ik weet: U zorgt voor mij.
Lees meer...

Psalm 57

1. Bewijs mij uw genade, trouwe God,
uw goede hand bestuurt mijn levenslot.
Ik weet mijn leven in uw hand geborgen.
Ik schuil bij U, onder uw vleugels laat
U mij, bevrijd, uw licht zien in de morgen.
Lees meer...

Psalm 58

1. U die op tronen bent gezeten,
u, machtigen, spreekt u wel recht?
Uw hele hart is boos en slecht,
van eerlijkheid wilt u niet weten.
Uw handen plegen grof geweld,
geen vonnis wordt nog recht geveld.
Lees meer...

Psalm 59

1. Ik bid tot U, open uw oren,
wil naar mijn bange klachten horen.
De moordenaars zijn om mij heen,
er is geen helper, zelfs niet één.
Zij zullen mij als zij mij vinden
compleet met huid en haar verslinden.
Nog even, Heer, en ik ben dood,
dan kleurt mijn bloed hun handen rood.
Lees meer...

Psalm 60

1. Uw woede, Heer, slaat ons uiteen,
er is geen helper om ons heen.
Wij zijn verstoten, goede God,
wees met ons, keer ons droevig lot.
De hele aarde beeft en treurt,
splijt zich en wordt uiteen gescheurd.
Uw beker vol van bitter lijden
dronken wij leeg in zware tijden.

Lees meer...

Psalm 61

1. Here, God, open uw oren,
wil mij horen,
eindeloos roep ik U aan.
Laat mij in mijn bitter klagen
al mijn dagen
niet met lege handen staan.
Lees meer...

Psalm 62

1. Mijn ziel vindt rust bij God alleen,
Hij is beschermend om mij heen.
Ik leef met hem in vast vertrouwen.
Hij is mijn hulp bij dag en nacht,
mijn vaste burcht, mijn levenskracht,
de rots waarop ik vast mag bouwen.
Lees meer...

Psalm 63

1. God, ik verlang zo sterk naar U,
ik zoek U, geef een levensteken.
Ik smacht naar U in dorre streken,
in dorstig land, waar bent U nu?
Uw tempel is mij bijgebleven,
uw grote macht, uw majesteit.
Uw heilig huis, uw heerlijkheid
waar ik de rust vond voor mijn leven.
Lees meer...

Psalm 64

1. Wees met mij, Heer, hoor naar mijn klagen,
de vijand is zo dicht bij mij.
Wees mij een schuilplaats, sta mij bij.
Zij lokken mij in hinderlagen
die op mij jagen.
Lees meer...

Psalm 65

1. Het loflied klimt tot U naar boven,
die op de Sion woont.
Met gaven zullen wij U loven,
die in de hemel troont.
Op ons gebed komt U ons, Vader,
in liefde tegemoet.
Heer, U bent onze levensader,
in alles wat U doet.
Lees meer...

Psalm 66

1. Juich aarde, laat uw God maar horen
uw lied dat klinkt bij dag en nacht.
Voor U, Heer, nu en lang tevoren
huivert de vijand voor uw macht.
Hoe ontzagwekkend en verheven,
hoe groot en machtig bent U, Heer.
U, zin en oorsprong van ons leven,
voor U buigt heel de aarde neer.
Lees meer...

Psalm 67

1. Wees ons genadig, Heer, en zegen
ons leven met uw stralend licht.
Dat is een gids op onze wegen,
de lichtglans van uw aangezicht.
Wie op aarde leven,
zult U inzicht geven,
zodat zij verstaan
dat wie op U hopen,
veilig mogen lopen
dicht achter U aan.
Lees meer...

Psalm 68

1. Als God verschijnt in majesteit,
vluchten zijn haters wijd en zijd
en zijn op slag verdwenen.
Zij stuiven alle kanten heen,
in deze strijd staan zij alleen,
zij trillen op hun benen.
Als was dat in het vuur verdwijnt
zijn zij als God, de Heer, verschijnt,
zij zijn voorgoed verloren.
Maar wie de Heer zijn toegewijd
zij laten, door Gods hand bevrijd,
hun vreugdekreten horen.
Lees meer...

Psalm 69

1. O God verlos mij, red mij van de dood,
ik zal hier in het slijk steeds dieper zinken.
Ik voel geen grond, straks zal ik nog verdrinken,
kom mij te hulp, Heer, in mijn diepe nood.
De stroom sleurt mij maar steeds van hot naar her,
maar, Heer, mijn ogen kunnen U niet vinden.
Ik schreeuw mij schor, maar Heer, U bent zo ver,
het water zal mij als een prooi verslinden.
Lees meer...

Psalm 70

1. Kom mij te hulp, Heer, wacht niet meer,
red mijn zo zwaar bedreigde leven.
De bozen hebben mij omgeven,
straks val ik dood op aarde neer.
Heer, laat hun plannen niet gelukken
maar jaag ze ver bij mij vandaan.
Dan zal het lachen hen vergaan,
beschaamd zullen zij voor U bukken.
Lees meer...

Psalm 71

1. Bij U, Heer, schuil ik, red mijn leven,
help door uw sterke hand
mijn leven uit de brand.
U bent mij altijd trouw gebleven.
Doe recht, wil mij bevrijden,
laat mij niet langer lijden.
Lees meer...

Psalm 72

1. Laat, Heer, de koning wijs regeren,
gezegend door uw hand.
De koningszoon uw woorden leren
tot zegen voor het land.
Daar waar Gods woord en wet gaan leven
wordt vrede blij begroet.
Geen mens wordt er dan afgeschreven,
de arme heeft het goed.
Lees meer...

Psalm 73

1. Hoe goed is God voor Israël,
elk schepsel is bij Hem in tel.
Wie heel zijn hart aan Hem wil geven
is bij Hem veilig voor het leven.
Maar in mijn wankele bestaan
was ik haast onderuit gegaan.
Ik was jaloers als een klein kind;
de dwazen gaat het voor de wind.
Lees meer...

Psalm 74

1. Waarom, o God, kijkt U ons niet meer aan,
uw schapen lijden zeer onder uw woede.
Denk aan uw volk, neem het onder uw hoede,
wat hebben wij, Herder, U aangedaan?
Lees meer...

Psalm 75

1. Trouwe God, U prijzen wij,
U bent God en U alleen,
U bent altijd om ons heen,
in ons leven heel dichtbij.
Al wat leeft prijst keer op keer
al uw wonderen o Heer.
Lees meer...

Psalm 76

1. Groot is uw naam in Juda, Heer,
heel Israël buigt voor U neer.
Jeruzalem maakte U tot
uw vaste woonplaats, grote God.
Geen vijand zal U nog bedreigen,
U bracht hun wapentuig tot zwijgen.
Lees meer...

Psalm 77

1. Here, wil mijn angstkreet horen,
open voor mijn klacht uw oren.
Dag en nacht roep ik U aan,
Heer, wees met mijn lot begaan.
Ongetroost ga ik mijn wegen,
alles, alles zit mij tegen.
Zelfs als ik aan U denk, Heer,
zie ik het niet zitten meer.
Lees meer...

Psalm 78

1. Luister, mijn volk, Ik zal je wat vertellen,
je moet er wel je hart voor open stellen.
Ik spreek de woorden uit een lang verleden,
die woord voor woord een les zijn voor het heden.
Geleerd van onze ouders door de tijd,
die willen wij ook graag aan jullie kwijt.
Lees meer...

Psalm 79

1. Mijn trouwe God, hoe ver is het gekomen,
de vijand heeft de Godsstad ingenomen.
De tempel is ontheiligd en geschonden,
Jeruzalem bloedt zwaar uit vele wonden.
Uw knechten; door één woord
worden zij bruut vermoord.
Een prooi voor wilde dieren.
Zij liggen op de straat
waar men hen liggen laat
als lokaas voor de gieren.
Lees meer...

Psalm 80

1. Luister, o herder, naar ons bidden,
naar al de woorden uit ons midden.
Die Jozef als uw kudde weidt,
uw volk naar groene weiden leidt,
op cherubs troont in majesteit,
verblindend in uw heerlijkheid.
Lees meer...

Psalm 81

1. Zing voor God, de Heer,
– uit het hart geboren-
Jakobs God ter eer,
al je vreugde uit
bij de harp en luit.
Laat het ieder horen.
Lees meer...

Psalm 82

1. Zie, God spreekt recht over de goden
want zij negeren zijn geboden.
Zij allen die daar voor Hem staan
zegt Hij het komend oordeel aan.
Voor slechte mensen zijn zij aardig,
voor zwakke mensen onrechtvaardig.
Zij trekken zich van God niets aan
op slechte wegen die zij gaan.
Lees meer...

Psalm 83

1. God, zie niet onbewogen aan
hoe bozen steeds de fout in gaan.
Kijk hoe vermetel zij zich roeren
en trots de strijd tegen U voeren.
Zij wanen zich, het hoofd geheven,
als god in hun verdorven leven.
Lees meer...

Psalm 84

1. Wat is uw huis mij lief o Heer
die troont in majesteit en eer.
Ik wil daar zijn waar U wilt wonen,
waar ik verlangend U ontmoet.
Waar U met liefde mij begroet,
waar U uw heerlijkheid wilt tonen.
U bent mijn God, mijn één en al
die ik voor eeuwig loven zal.
Lees meer...

Psalm 85

1. Heer, door uw machtige en sterke hand
bracht U uw volk terug in eigen land.
Wat voor uw heilig oog niet kon bestaan,
hun schuld en zonde, heeft U weg gedaan.
Uw woede, zo geweldig in haar kracht,
heeft U bedwongen en tot staan gebracht.
Ontferm U, Heer, draag ons in ons bestaan
zodat wij niet alsnog ten onder gaan.
Lees meer...

Psalm 86

1. Wil mij Heer toch antwoord geven,
zie naar mijn gebroken leven.
Heer ik ben U toegewijd,
werp U voor mij in de strijd.
Wil mij met uw vleugels dekken,
mij opnieuw tot leven wekken.
Heel de dag roep ik U aan,
zie mij smekend voor U staan.
Lees meer...

Psalm 87

1. Jeruzalem, op Sions berg gelegen,
die het ruimschoots van Jakobs steden wint,
God zelf heeft jou van harte zeer bemind.
Men roemt jou als de plaats van heil en zegen.
Lees meer...

Psalm 88

1. Ik roep u aan, mijn God en Heer,
ik schreeuw het uit, hoor naar mijn klachten.
Ik ben verbijsterd alle nachten
en heb geen hoop en uitzicht meer.
Laat mijn gebed uw oor bereiken,
laat mij door rampen niet bezwijken.
Lees meer...

Psalm 89

1. Zou ik niet zingen van uw grote liefde, Heer,
hoe heerlijk daalt zij uit de hoge tot ons neer.
Voor altijd bent U trouw aan wie uw naam belijden,
door de geslachten heen, nu en in alle tijden.
Liefde en trouw, Heer, zijn altijd met U verweven
en als geschenken aan uw kinderen gegeven.
Lees meer...

Psalm 90

1. Door alle tijden heen met U verbonden
hebben wij altijd rust in U gevonden.
U toonde zich, dat hebben wij ervaren,
voor elk geslacht een toevlucht in gevaren.
Zo gaan wij dankbaar door de eeuwen heen,
want dit staat vast: U laat ons nooit alleen.
Lees meer...

Psalm 91

1. Wie onder Gods bescherming leeft
en in zijn schaduw overnacht.
Weet dat hij niets te vrezen heeft
maar veilig is bij dag en nacht.
Hij zegt: “U bent mijn schuilplaats Heer
want U zult voor mij zorgen.
U bent mijn rots, wat wens ik meer
bij U ben ik geborgen”.
Lees meer...

Psalm 92

1. Laat ons van harte loven
de naam van onze Heer,
ons loflied Hem ter eer
rijst jubelend naar boven.
Uw liefde wekt de morgen
en breekt de avond aan;
Uw trouw draagt ons bestaan,
in U zijn wij geborgen.
Lees meer...

Psalm 93

1. Als koning troont U, Heer, in majesteit,
met macht bekleed, nu en in eeuwigheid.
U, God, die alles in uw handen houdt,
uw troon staat vast als op een rots gebouwd.
Lees meer...

Psalm 94

1. God, die het kwaad wreekt, straf de bozen,
vertoon uw macht aan goddelozen.
Berecht wie spreekt op hoge toon,
geef de hoogmoedigen hun loon.
Hoe lang zullen de kwaden, Heer,
nog vrolijk juichen keer op keer.
Lees meer...

Psalm 95

1. Breng God uw lof, zing Hem ter eer,
juich opgetogen voor uw Heer,
Hij is de redder van ons leven.
De rots waarop ons leven bouwt,
de God waarop ons hart vertrouwt,
Hij die ons zoveel goeds wil geven.
Lees meer...

Psalm 96

1. Zing een nieuw lied als nooit tevoren
met woorden uit het hart geboren.
Hef voor de Heer een loflied aan,
die eeuwig is in zijn bestaan.
Laat heel de aarde het maar horen.
Lees meer...

Psalm 97

1. Juich aarde voor uw Heer,
bewijs uw Koning eer,
zelfs tot de verste stranden
regeert Hij volk en landen.
Een wolk vol donkerheid
omgeeft zijn majesteit.
Op waarheid en op recht,
als fundament gelegd,
troont U in heiligheid.
Lees meer...

Psalm 98

1. Zing een nieuw lied voor God, de Here,
hef blij voor Hem een lofzang aan.
Laat elk Hem om zijn daden eren
de wonderen door Hem gedaan.
De volken die de strijd begonnen
versloeg Hij met zijn rechterhand.
Zijn sterke arm heeft overwonnen,
zo brak Hij alle tegenstand.
Lees meer...

Psalm 99

1. Volken beef voor God,
jullie levenslot
heeft Hij in zijn hand,
aarde, zee en land
sidder voor zijn macht,
Hij regeert met kracht.
Sion is zijn woning,
eer die grote Koning.
Lees meer...

Psalm 100

1. Zing blij uw lied voor God de Heer,
ga in zijn wegen, zoek zijn eer.
Breng lof zijn naam van eeuwigheid,
erken zijn macht en majesteit.
Lees meer...

Psalm 101

1. Heer, trouw en recht worden in U gevonden,
zijn onlosmakelijk met U verbonden.
Daarom zing ik een loflied tot uw eer,
mijn God en Heer.
Lees meer...

Psalm 102

1. Heer, hoor mijn gebed, mijn klagen,
laat mij niet mijn moeiten dragen.
Ik dreig onderuit te gaan,
blijf niet ver bij mij vandaan.
Hoor mijn roepen, blijf niet zwijgen,
laat mij antwoord van U krijgen.
Het wordt donker in mijn leven
als U mij geen hulp zult geven.
Lees meer...

Psalm 103

1. Mijn ziel breek uit in jubel voor de Here,
zing met je hart zijn grote naam ter ere,
vergeet niet wat Hij telkens voor je doet.
Van dag tot dag wil Hij je schuld vergeven,
in de gebrokenheid leidt Hij je leven,
in Hem wordt leven uit de dood ontmoet.
Lees meer...

Psalm 104

1. Mijn ziel zing van Gods glorie en zijn macht,
zijn grootheid en onmetelijke kracht.
Een mantel als van licht heeft Hem omgeven,
Hij wordt als op de winden voortgedreven.
Hij spant de hemel als een tentdoek uit,
de winden gaan als boden Hem vooruit
die als in vlammend vuur hun dienst vervullen,
al wat Hij zegt ten uitvoer brengen zullen.
Lees meer...

Psalm 105

1. Bezing Gods lof, zoek open oren
zodat elk volk het goed kan horen.
Spreek van Gods werken wereldwijd,
vermeld zijn daden in de tijd.
Wees blij van hart, prijs God uw Heer,
speel op de harp en geef Hem eer.
Lees meer...

Psalm 106

1. Halleluja, de Heer is goed,
Hij deelt ons van zijn overvloed.
Wie zal Hem om zijn daden prijzen?
Wie roemt de Heer om zijn beleid?
Voor Hem moet steeds ons danklied rijzen,
zijn trouw omvat de eeuwigheid.
Lees meer...

Psalm 107

1. Laat nu uw loflied rijzen,
een lied van dankbaarheid.
Gods goedheid is te prijzen,
zijn trouw in eeuwigheid.
Hij bracht zijn volk naar huis
verlost uit angst en zorgen.
Gaf hen een veilig thuis,
een onbezorgde morgen.
Lees meer...

Psalm 108

1. Ik vind mijn rust, mijn God, in U,
ervaar uw vrede continu.
Ik zing voor U bij harp en luit
mijn diepe levensvreugde uit.
Mijn lofzang klinkt zelfs in de nacht
tot waar de nieuwe morgen wacht.
Ik zal mijn lied voor ieders oren
in heel de wereld laten horen.
Lees meer...

Psalm 109

1. Mijn God, ik loof U, wil mij horen,
zij willen mij de grond in boren.
De wrede vijanden zij voeren
het hoogste woord om mij te vloeren.
Hun tong is vals, zij spreken luid
hun haat en grove leugens uit.
Lees meer...

Psalm 110

1. Dit woord heeft God eens tot mijn Heer gesproken:
“Kom naast Mij zitten aan mijn rechterhand.
Ik plaats de vijand, in zijn macht gebroken,
onder jouw voet, als teken aan de wand”.
Lees meer...

Psalm 111

1. Halleluja, mijn God, mijn Heer,
ik breng met heel mijn hart U eer,
samen met wie uw naam belijden.
Uw machtig werk voor al wat leeft;
gelukkig wie er weet van heeft,
het onderzoekt te allen tijde.
Lees meer...

Psalm 112

1. Gelukkig is wie in zijn leven
eer en ontzag aan God zal geven
en liefde voor Gods wet zal tonen.
De kinderen die bij hem wonen
ontvangen eer en rijke zegen
als zij hun gang gaan op zijn wegen.
Lees meer...

Psalm 113

1. Loof, halleluja, prijs de Heer,
u die Hem dient geef Hem uw eer.
Laat iedereen zijn naam bezingen.
Van waar de zon de morgen wacht,
tot waar zij neerdaalt in de nacht:
jubel voor God, u, stervelingen.
Lees meer...

Psalm 114

1. Toen God zijn volk uit Egypte leidde,
uit slavernij Jakob toen bevrijdde,
toen heeft het rust gevonden.
De stam van Juda werd zijn heiligdom,
Hij zag in liefde naar Israël om,
heeft zich aan haar verbonden.
Lees meer...

Psalm 115

1. Alleen uw naam verdient, verheven Heer,
meer dan een mens op aarde alle eer
want U bent hoog geprezen.
Waarom toch zeggen alle volken dan:
“Waar is Hij nu, een echte god die kan
toch niet onzichtbaar wezen”.
Lees meer...

Psalm 116

1. Met hart en ziel heb ik U lief o Heer,
U wilt mij elke dag op handen dragen.
U kent mijn zorgen, angsten en mijn vragen,
ik mag ze bij U brengen elke keer.

Lees meer...

Psalm 117

zie media/audio

1. De roep gaat uit naar al wat leeft:
prijs God; zijn naam, dat is zijn eer.
Hij overstelpt ons keer op keer,
met trouw en liefde die Hij geeft.
Laat klinken tot in eeuwigheid,
het: “Halleluja”, wereldwijd.

Lees meer...

Psalm 118

1. Prijs, Israël, uw God en Koning,
zijn trouw omspant de eeuwigheid.
Vul met uw vrolijk lied zijn woning,
zijn trouw omspant de eeuwigheid.
Aärons huis laat het maar horen:
zijn trouw omspant de eeuwigheid.
Zing wie de Here toebehoren:
zijn trouw omspant de eeuwigheid.
Lees meer...

Psalm 119

1. Prijs hen gelukkig die Gods wegen gaan
en leven naar de wet door Hem gegeven.
Gelukkig wie zijn goede woord verstaan
dat rotsvast in hun harten staat geschreven.
Zij blijven van het kwade ver vandaan,
zijn wil te doen, dat is hun lust en leven.
Lees meer...

Psalm 120

1. Als ik mijn nood aan God zal klagen
geeft Hij mij antwoord op mijn vragen,
bevrijdt mijn ziel van hen die liegen
en elke keer mij weer bedriegen.
Die onbetrouwbaar zich verheffen
zal Hij met zware straffen treffen.
Met scherpe pijlen valt Hij aan,
zij zullen als door vuur vergaan.
Lees meer...

Psalm 121

1. De bergen aan de horizon,
komt daar mijn hulp vandaan?
U, Heer, maakt mij ruim baan.
Ik weet dat U mijn helper bent.
U, Schepper aller dingen,
zal mij met kracht omringen.
Lees meer...

Psalm 122

1. Wat was ik blij toen men mij zei:
“Wij reizen naar Jeruzalem,
wij gaan naar God, wij zoeken Hem”.
We liepen in een lange rij
en trokken opgetogen voort,
al zingend door de toegangspoort.
Dit is de bron van ons verlangen,
het is als komen wij hier thuis,
de stad van Vaders heerlijk huis.
In liefde wil Hij ons ontvangen.
Lees meer...

Psalm 123

1. Verwachtingsvol sla ik op U mijn oog
tot in de hemel hoog.
Zoals een slaaf wacht op een zichtbaar teken
wanneer zijn heer gaat spreken.
Zoals wie dient naar haar bazin zal kijken
en niet van haar zal wijken.
Zo zien wij, Heer, op U, schenk klare wijn,
wil ons genadig zijn.
Lees meer...

Psalm 124

1. Zul je het nooit vergeten Israël;
wij zaten zonder uitzicht in de knel,
de vijand had ons bijna in de tang,
speelde met ons zijn dodelijke spel,
maar God redde ons van de ondergang.
Lees meer...

Psalm 125

1. Zoals de Sionsberg verheven,
onwankelbaar daar staat,
zo is wie met God gaat.
Wie Hem vertrouwt, met Hem wil leven
zal als de Godsstad veilig wezen,
heeft niets te vrezen.
Lees meer...

Psalm 126

1. Toen onze God tot Sion kwam,
het heft in eigen handen nam,
toen leek het ons een vergezicht,
een toekomst in verrassend licht.
Wij konden ons niet meer bedwingen
ons blijde lied voor God te zingen.
Wij lachten om ons groot geluk
want onze dag kon niet meer stuk.
Lees meer...

Psalm 127

1. Als God, de Heer, het huis niet bouwt,
ach, houd dan maar met bouwen op;
geen hoogste punt, geen vlag in top.
Wanneer de Heer, de wacht niet houdt
dan heeft de stad noch rust noch duur
al staan de wachters op de muur.
Lees meer...

Psalm 128

1. Geluk zal God hen geven
die in zijn wegen gaan.
Hij zegent heel hun leven,
hun dagelijks bestaan.
Je zult met vreugde eten
de opbrengst van het land.
Je mag het zeker weten:
God zegent hart en hand.
Lees meer...

Psalm 129

1. Van jongs af aan hebben zij mij gekweld,
heb ik hun haat en woede moeten dragen.
Maar ondanks hun barbaars en woest geweld
bezweek ik niet onder hun felle slagen.
Lees meer...

Psalm 130

1. God, hoor mijn bange klachten,
ik ben in diepe nood,
ik huil in alle nachten,
mijn zonden zijn zo groot.
Hoor naar mijn bitter klagen,
toon uw genade mij,
ik kan die last niet dragen,
maak mij van zonden vrij.
Lees meer...

Psalm 131

1. Mijn hart is niet meer trots, o Heer,
ik ben ook niet hoogmoedig meer.
Ik streef niet naar het groot succes,
een voor mij wijze levensles.
Lees meer...

Psalm 132

1. Heer denk aan David, want U weet
wat hij uit liefde voor U deed,
zijn eenmaal duur gezworen eed,
zijn woord van trouw gesproken tot
de Machtige, U, Jakobs God.
Lees meer...

Psalm 133

zie media/audio

1. Hoe goed is het als dochters en als zonen
in harmonie en vrede samenwonen
waar ’t vuur van liefde samenbindt.
Het is als olie die de reukzin wekt,
Aärons hoofd- en baardhaar overdekt
als hij zijn dienst voor God begint.

Lees meer...

Psalm 134

1. U allen, voor Gods aangezicht
die in zijn huis uw dienst verricht,
zegen zijn naam zelfs in de nacht
tot waar de nieuwe morgen wacht.
Lees meer...

Psalm 135

1. Halleluja, geef God eer,
u die voor Gods aangezicht
dag aan dag voor God de Heer
in zijn huis uw werk verricht.
Loof zijn naam met hart en stem
met een vrolijk lied voor Hem.
Lees meer...

Psalm 136

1. Loof de Heer want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.
Lees meer...

Psalm 137

1. Dat was me daar in Babel een gebeuren,
daar zaten wij aan de rivier te treuren
want Sion was zo ver bij ons vandaan.
Hoe graag zouden wij weer naar huis toe gaan.
Wij hingen onze lier maar in de bomen
want zang en spel, daar zou het niet van komen.
Lees meer...

Psalm 138

1. Te midden van de goden, Heer,
zal ik U eer
en dank betuigen.
Eerbiedig kniel ik voor U neer,
ik zal, o Heer,
uitbundig juichen.
Ik bad tot U, U hoorde mij,
maakte mij blij,
gaf moed en krachten.
In trouw en liefde geeft U meer,
dan ik, o Heer,
ooit zou verwachten.

Lees meer...

Psalm 139

1. Voor U is niets verborgen Heer,
U weet wat in mij leeft en meer.
Al wat ik doe is U bekend,
omdat U zelf mijn maker bent.
In heel mijn doen en laten, leven,
wilt U als schaduw mij omgeven.
Lees meer...

Psalm 140

1. Red mij van hen die mij bestrijden
die uit zijn op mijn ondergang.
Heer, wil mij uit hun hand bevrijden,
hun plannen maken mij zo bang.
Lees meer...

Psalm 141

1. Ik roep U aan met hart en handen,
kom mij te hulp, wil met mij gaan.
Hoor mijn gebed en neem het aan
als reukwerk dat voor U mag branden.
Lees meer...

Psalm 142

1. Met luide stem roep ik God aan
want tot wie anders zou ik gaan?
Ik smeek de Heer met alle kracht
om hulp die ik van Hem verwacht.
Lees meer...

Psalm 143

1. Heer, hoor mijn bidden en mijn smeken,
antwoord mij, geef een levensteken.
U die voor recht en waarheid staat
zal nooit uw woord van trouw verbreken
voor wie op U zijn ogen slaat.
Lees meer...

Psalm 144

1. Lof zij U, Heer, mijn rots te allen tijde
die hand en vingers oefent om te strijden.
U biedt bescherming waar mijn voeten gaan,
U, burcht van veiligheid in mijn bestaan.
Als op uw tijd de strijd zal gaan ontbranden
voel ik mijn leven veilig in uw handen.
Dan redt U mij, dan ben ik niet alleen,
U zelf bent als een schild steeds om mij heen.
Lees meer...

Psalm 145

1. Ik prijs U God, mijn Koning en mijn Heer,
ik roem uw naam, ik breng U eeuwig eer
en elke dag die U te leven geeft
breng ik U lof, mijn God, die eeuwig leeft.
Groot is de Heer, elk schepsel moet Hem loven,
niets gaat zijn macht en majesteit te boven.
U en uw werk, Heer, zijn niet te doorgronden,
lof zij U, die zich aan ons heeft verbonden.

Lees meer...

Psalm 146

1. Zing mijn ziel voor God de Here,
elke dag die Hij je geeft.
Zing een loflied Hem ter ere,
prijs zijn naam zo lang je leeft.
Zing het mooiste lied voor Hem,
loof Hem met je hart en stem.
Lees meer...

Psalm 147

1. Zing voor de Heer met blijde klanken
om in uw loflied Hem te danken.
Jeruzalem laat Hij herleven,
zijn volk zal Hij weer toekomst geven.
God zal aan elk zijn almacht tonen,
zij zullen in hun land weer wonen.
Wie machteloos geen hulp meer vonden
verzorgt Hij liefdevol hun wonden.
Lees meer...

Psalm 148

1. Loof, halleluja, God, de Heer,
u, engelen, breng Hem uw eer,
Die in de hoge hemel troont,
het heerlijk hemels licht bewoont.
Herauten, engelen, ga juichen
en zingend God uw lof betuigen.
Laat horen zon en maan uw stem,
zing een nieuw lied tot eer van Hem.

Lees meer...

Psalm 149

1. Halleluja, zing voor de Here,
met allen die zijn naam vereren.
Juich voor de God die u doet leven,
machtig en hoog verheven.
Israël, geef je maker eer,
Sion, zing vrolijk voor de Heer.
Zing al je vreugde voor Hem uit
bij tamboerijn en luit.
Lees meer...

Psalm 150

1. Zing de Heer uw hoogste lied
die van uit de hoge ziet.
Zie zijn grootheid en zijn kracht
in wat Hij heeft voortgebracht.
Laat uw hart en mond Hem prijzen,
sla de toetsen vrolijk aan
zodat klanken leven gaan.
Laat uw lof ten hemel rijzen.
Lees meer...